Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.9. Per a contribuents viudos

Els contribuents viudos tindran dret a aplicar una deducció de 100 euros, sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no sigui superior a 19.000 euros en cas de tributació individual i a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

L'import de la deducció s'eleva a 200 euros si el contribuent viudo té a càrrec seu un o més descendents amb dret a l'aplicació del mínim per descendents, i sempre que aquests no percebin cap tipus de rendes.

No tindran dret a l'aplicació d'aquesta deducció els contribuents que hagin estat condemnats, en virtut de sentència ferma per delictes de violència de gènere contra el cònjuge mort.

Important: Aquesta deducció serà incompatible per al contribuent en estat de viduïtat amb l'aplicació de la deducció per treball dependent. Si tingués dret a ambdues deduccions, el contribuent podrà optar per la de major quantia.

Aquesta incompatibilitat es refereix a una mateixa persona, podent simultaniejar-se, en tributació conjunta, aquesta deducció de viduïtat del declarant, amb la deducció per rendiments de treball d'algun dels fills pertanyents a la unitat familiar.

Emplenament : haurà de marcar amb una “X” si té dret a la deducció, i en cas que tingui a càrrec seu descendents pels quals s'ha aplicat el corresponent mínim per descendents i que no hagin percebut rendes, haurà de marcar amb una “X” la següent casella.