Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.1.Per naixement o adopció de fills

Per cada fill nascut o adoptat en el període impositiu, que convisqui amb el contribuent en la data de meritació de l'impost, es podrà deduir les següents quanties: 

  • 300 euros, sempre que la base imposable total menys els mínims personal i familiar a efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques fos igual o més gran de 22.000,01 euros.En cas de part múltiple aquesta deducció ascendirà a 360 euros per cada fill.

  • 360 euros, sempre que la base imposable total menys els mínims personal i familiar a efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques fos menor o igual a 22.000 euros.Aquesta quantia serà de 1.200 euros si es tracta del segon fill i de 2.400 euros si es tracta del tercer fill o següents.

  • Les anteriors quanties s'incrementaran en un 20 per cent per als contribuents residents en municipis de menys de 5.000 habitants, i en els resultants de procediments de fusió o incorporació.

  • Les quanties fixades per a aquesta deducció, exposades anteriorment, es duplicaran per al cas de què el nascut o adoptat tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. 

Aquesta deducció s'estendrà als dos períodes impositius següents al naixement o adopció, sempre que el fill nascut o adoptat convisqui amb el contribuent en la data de meritació de l'impost que correspongui a cada un d'ells, segons les següents quanties i límits de renda: 

  • 300 euros, sempre que la base imposable total menys els mínims personal i familiar a efectes de l'IRPF estigués compresa entre 22.000,01 i 31.000 euros.

  • 360 euros per al primer fill, 1.200 euros el 2n fill i 2.400 el tercer i següents, sempre que la base imposable total menys els mínims personal i familiar a efectes de l'IRPF fos menor o igual a 22.000 euros. 

Quan en el període impositiu del naixement o adopció, o en els dos següents, els fills convisquin amb ambdós progenitors la deducció es practicarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Emplenament:Haurà d'indicar en primer lloc el nombre de fills nascuts o adoptats a l'exercici 2017, a continuació haurà també de facilitar la informació a les caselles corresponents si aquests fills conviuen amb ambdós pares i el número d'ells que han nascut en parts múltiples.Finalment haurà d'indicar si té la seva residència habitual en municipis de menys de 5.000 habitants.

En segon lloc haurà d'indicar els fills nascuts o adoptats als exercicis els 2016 i/o 2017 que van donar dret a la deducció en aquells anys, indicant a més si conviuen amb ambdós pares o adoptants.