Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.10. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsista

Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsista, aprovat per acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2005.

La deducció calculada es prorratejarà per parts iguals en l'exercici en què es realitzi la inversió i en els tres exercicis següents.

LÍMIT MÀXIM DE LA DEDUCCIÓ:

La deducció tindrà un límit de 4.000 euros. La deducció total calculat es prorratejarà per parts iguals en l'exercici en què es realitzi la inversió i en els tres exercicis següents.

REQUISITS:

  1. La participació aconseguida pel contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ser superior al 10% de seu capital social.

  2. Les accions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de tres anys, com a mínim .

  3. La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a Galícia, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.Dos.a) de la Llei, de l'Estat, 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

Els requisits indicats en les lletres a) i c) anteriors hauran de complir-se durant un període de tres anys com a mínim, comptat des de la data d'adquisició de la participació.

Les operacions en les que sigui aplicable la deducció hauran de formalitzar-se en escriptura pública en els que s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

INCOMPATIBILITAT:

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb les deduccions per creació de noves empreses o l'ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació i per inversió en l'adquisició d'accions o participacions en entitats noves o de recent creació”.

INCOMPLIMENT DELS REQUISITS:

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que es va produir l'incompliment la part de l'impost que es va deixar de pagar com a conseqüència de l'aplicació de la deducció practicada, juntament amb els interessos de mora meritats.

EMPLENAMENT: S'obrirà una finestra de captura de dades en l'Annex B6  en la que haurà d'indicar l'import satisfet en els exercicis anteriors amb dret a la deducció. El programa traslladarà els imports des de l'Annex B6