Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.11. Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica o innovació tecnològica

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra autonòmica de l'impost el 25 per cent, fins al límit del 10 per cent d'aquesta quota dels donatius monetaris que es facin a favor de centres d'investigació adscrits a universitats gallegues i dels promoguts o participats per la Comunitat Autònoma de Galícia que tangan com objecte el foment de la investigació científica i en el desenvolupament i la innovació tecnològics.

La deducció queda condicionada a la seva justificació documental. En aquest sentit les entitats beneficiàries estaran obligades a presentar relació de les persones físiques donatàries, durant els primers 20 dies de l'any, respecte a les donacions rebudes l'exercici anterior. 

EMPLENAMENT: S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar l'import satisfet en l'exercici amb dret a la deducció.