Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.12. Per inversió en instal·lacions de climatització i aigua calenta en l'habitatge habitual, que usin energies renovables

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra autonòmica de l'impost el 5 per cent de les quantitats satisfetes en l'exercici per la instal·lació en l'habitatge habitual de sistemes de climatització i/o aigua calenta sanitària en les edificacions que usin fonts d'energia renovables, i amb el límit de 280 euros per contribuent.

S'entén per energies renovables aquelles a les que es refereix l'article 2 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

En cas d'edificis d'habitatges en règim de propietat horitzontal que siguin de nova construcció o en els que es procedeixi a la substitució dels equips de generació tèrmica per uns altres que usin energies renovables, aquesta deducció podrà aplicar-la cadascun dels propietaris individualment en el percentatge que li correspongui en la comunitat de propietaris.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en la totalitat de la instal·lació, això és, sistema de generació, sistema d'emissió tèrmica i sistema de captació, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, als instal·ladors habilitats que realitzin la instal·lació. En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

Requisits per poder aplicar-se la deducció:

 1. La instal·lació ha d'estar degudament registrada per l'instal·lador, que ha d'estar habilitat per a l'efecte en l'Oficina Virtual d'Indústria (OVI), segons el que estableix el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RD 1027/2007 de 20 de juliol). Se li remetrà al titular o empresa que va registrar la instal·lació un codi de verificació d'aquesta.

 2. Posteriorment, i sempre abans que expiri el termini per presentar l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el que es va sufragar la instal·lació, serà necessari aportar a través de l'OVI la següent documentació:

  • El pressupost analitzat de la instal·lació.

  • La factura o factures emesa/s per l'instal·lador habilitat.

  • El/s justificant/s de pagament per la totalitat del cost de la instal·lació.

  • En el cas d'efectuar-se la inversió per una comunitat de propietaris, haurà d'aportar-se un certificat, emès per la seu representant legal, de les aportacions econòmiques corresponents a cada comuner.

   En cas que la instal·lació es realitzi en un habitatge unifamiliar, aquesta documentació serà aportada pel subjecte passiu. Si es tractés d'edificis en règim de propietat horitzontal, serà aportada pel representant legal de la comunitat de propietaris o per persona autoritzada per a l'efecte.

EMPLENAMENT: S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar l'import satisfet en l'exercici amb dret a la deducció. Addicionalment, i de forma obligatòria haurà d'indicar la referència del codi de la instal·lació proporcionat per l'OVI (Oficina Virtual d'Indústria) en el certificat de registre de la instal·lació.