Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.13 Per rehabilitació d'immobles en centres històrics

El contribuent podrà deduir el 15 per cent de les quantitats invertides en la rehabilitació d'immobles que siguin propietat del contribuent situats en  centres històrics situats en la Comunitat Autònoma de Galícia determinats en l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13 de març). La deducció es podrà aplicar en l'exercici en què es paguin les obres.

El límit màxim de la deducció és de 9.000 euros. Tant en declaració individual com conjunta.

Requisits:

1 - Que les obres disposin dels permisos i autoritzacions administratives corresponents.

2 - Que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'immoble mitjançant la consolidació i tractament d'estructures, façanes o cobertes, sempre que el cost excedeixi el 25 per cent del preu d'adquisició, si es va adquirir durant els dos anys immediatament anteriors al començament de les obres, o, en un altre cas, del valor de mercat en el moment d'aquest inici.

Per al seu càlcul es descomptarà del valor indicat anteriorment la part proporcional que correspongui a terra.

3 - La pertinença d'un immoble a un dels centres històrics s'acreditarà mitjançant certificat emès per l'Ajuntament corresponent.

EMPLENAMENT

Haurà d'incloure directament, en la casella habilitada a l'efecte, l'import ttotal de la inversió, amb dret a la deducció.