Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.14. Per inversió en empreses agràries i societats cooperatives

Els contribuents podran deduir el 20 per cent de les quantitats invertides en l'adquisició de capital social com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en empreses agràries i societats cooperatives agràries o d'explotació comunitartia de la terra.

També podran deduir-se, respecte a les mateixes entitats, el 20 per cent de les quantitats transmeses en préstec o garantides personalment pel contribuent, en el moment de la constitució de la societat o l'ampliació de capital d'aquesta.

Requisits

- La participació del contribuent no pot ser superior al 40 per cent del capital social de l'entitat.

- Les entitats objecte d'inversió han de tenir el domicili social i fiscal a Galícia.

- Han de tenir com objecte social exclusiu l'activitat agrària.

- Les operacions objecte de deducció han de formalitzar-se en escriptura pública.

- Les participacions han de mantenir-se durant un període mínim de tres anys en el patrimoni del contribuent, següents a la constitució o ampliació.

- En el cas de préstecs, han de referir-se a operacions de finançament amb un termini igual o superior a 5 anys.

En el cas de garantias, aquestes hauran de extendertse tot el temps de vigència de l'operació, i no podran ser inferiors a cinc anys.

Incompatibilitat, aquesta deducció és incompatible, per a les mateixes inversioes, amb les deduccions "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació", Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves  o de recent creació i el seu finançament", i "Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat altenativo borsista".

Emplenament

El programa dona la possibilitat d'incloure fins a dues entitats objecte de la inversió, haurà de consignar, de manera obligatòria, les quantitats invertides en les entitats, així com el NIF d'elles.