Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.15.per determinades subvencions per incendis d'octubre 2017

Els contribuents podran deduir-se les quantitats rebudes de subvenció o ajuda pública, sempre que s'hagués integrat a la base imposable general l'import corresponent obtingut de la Comunitat Autònoma de Galícia, incloses al Decret 102/2017, de 19 d'octubre, de mesures urgents d'ajuda per a la reparació de danys causats pels incendis que es van produir a Galícia durant el mes d'octubre de l'any 2017.

L'import de l'esmentada deducció serà el resultat d'aplicar els tipus de gravamen general a la part de la base imposable general que correspongui a l'esmentada subvenció o ajuda.

Emplenament

En primer lloc haurà d'indicar la part de l'import de la subvenció o ajuda que ha consignat com a guany patrimonial en la base imposable general