Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.16 Per pal·liar els danys causats per l'explosió de material pirotecnico que va tenir lloc a Tui durant el mes de maig de 2018

1. PER SUBVENCIÓ O QUALSEVOL ALTRA AJUDA PÚBLICA OBTEBIDA


Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció


- L'import d'aquesta deducció serà el resultat d'aplicar els tipus mitjans de gravamen a la part de la base liquidable general que correspongui a aquesta subvenció o ajuda.
- La deducció es podrà aplicar únicament quan el contribuent hagués integrat en la base imposable general l'import corresponent a una subvenció o qualsevol altra ajuda pública obtinguda de la Comunitat Autònoma de Galícia de les incloses en el Decret 55/2018, de 31 de maig, de mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018.


2. PER INVERSIONS NO EMPRESARIALS, AMB LA FINALITAT DE PAL·LIAR ELS DANYS SOFERTS QUE EXCEDEIXIN ELS AJUTS O SUBVENCIONS REBUDES

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció


- L'import de les quantitats invertides, en inversions no empresarials, amb la finalitat de pal·liar els danys soferts, per la part que excedeixi les quantitats percebudes per ajuts o subvencions de les incloses en el Decret 55/2018, de 31 de maig, de Mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018, o per cobertures d'assegurances.
- En cap cas la quantitat objecte de deducció podrà ser superior a la diferència entre el dany sofert i les quantitats rebudes per ajuts o cobertures d'assegurança.