Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.16 Per pal·liar els danys causats per l'explosió de material pirotecnico que va tenir lloc a Tuy durant el mes de maig de 2018

1.PER SUBVENCIÓ O QUALSEVOL ALTRA AJUDA PÚBLICA OBTEBIDA


Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció


- L'import de l'esmentada deducció serà el resultat d'aplicar els tipus de gravamen general a la part de la base liquidable general que correspongui a l'esmentada subvenció o ajuda.
- La deducció es podrà aplicar únicament quan el contribuent hagués integrat a la base imposable general l'import corresponent a una subvenció o qualsevol altra ajuda pública obtinguda de la Comunitat Autònoma de Galícia de les incloses al Decret 55/2018, de 31 de maig, de mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018.


2.PER INVERSIONS NO EMPRESARIALS, AMB LA FINALITAT DE PAL·LIAR ELS DANYS SOFERTS QUE EXCEDEIXIN DELS AJUTS O SUBVENCIONS REBUDES

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció


- L'import de les quantitats invertides, en inversions no empresarials, amb la finalitat de pal·liar els danys patits, per la part que excedeixi de les quantitats percebudes per ajuts o subvencions de les incloses al Decret 55/2018, de 31 de maig, de Mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018, o per cobertures d'assegurances.
- En cap cas la quantitat objecte de deducció no podrà ser superior a la diferència entre el mal sofert i les quantitats rebudes per ajuts o cobertures d'assegurança.