Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.2.Per família nombrosa

El contribuent que posseeixi el títol de família nombrosa en la data de meritació de l'impost podrà deduir les següents quantitats:

  • 250 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 400 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Quan algun dels cònjuges o descendents als que sigui d'aplicació el mínim personal i familiar de l'impost tingui un grau de discapacidadigual o superior al 65%, la deducció anterior serà de 500 y 800 euros respectivament.A aquests efectes les persones la incapacitat de les quals hagi estat reconeguda judicialment es considera que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, amb independència del grau de discapacidadque tinguin reconegut.

Aquesta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa.Quan aquests convisquin amb més d'un, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

La pràctica d'aquesta deducció quedarà condicionada a la justificació documental adequada i suficient del pressupost de fet i els requisits que determinen la seva aplicabilitat.

Emplenament

S'indicarà a través d'una finestra de captura de dades la següent informació:

  • La deducció correspondrà a qui posseeixi el títol de família nombrosa (normalment els pares).En cas de matrimoni, quan la deducció correspongui a ambdós cònjuges, es marcarà amb una "X" a la columna "Comú" la categoria de família nombrosa en la qual es trobi classificat.

  • En cas contrari, es marcarà a la columna "Del Titular" havent d'indicar, a més, el nombre de persones que tenen dret a la deducció:"1" quan només pugui aplicar-la el titular seleccionat;"2" quan puguin aplicar-la dues persones, etc.