Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.3.Por cuidat de fills menors

Aquells contribuents que per motius de treball, ja sigui aquest per compte propi o aliè, hagin de deixar als seus fills menors a cura d'una persona que tingui la condició d'empleada de llar o en escoles infantils 0-3 anys podran deduir el 30 per 100 de les quantitats satisfetes en el període, amb el límit màxim de 400 euros, aquest límit serà de 600 euros si tenen dos o més fills, sempre que es compleixin en tots els casos els següents REQUISITS:

  1. Que en la data de meritació de l'impost els fills convisquin amb el contribuent i tinguin tres o menys anys d'edat.

  2. Que ambdós pares realitzin una activitat per compte propi o aliè, pel qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.Si un dels pares realitza les esmentades activitats durant una part de l'any, la deducció s'aplicarà per les quantitats satisfetes durant el temps en què ambdós cònjuges realitzen activitats per compte propi o aliè.

  3. Que, en el supòsit que la deducció sigui aplicable per despeses d'una persona ocupada de la llar, aquesta estigui donada d'alta en el règim especial d'empleats de llar de la Seguretat Social.

La pràctica d'aquesta deducció quedarà condicionada a la justificació documental adequada i suficient del pressupost de fet i els requisits que determinen la seva aplicabilitat.

Quan, complint aquests requisits, dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà a parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Límit de base imposable

A més per aplicar aquesta deducció és necessari que la base imposable total menys els mínims personal i familiar no sobrepassi 22.000 euros en tributació individual i de 31.000 euros en tributació conjunta.Aquest límit és controlat pel programa.

Emplenament

Quan es compleixin els requisits assenyalats anteriorment, a través d'una finestra de captura de dades s'haurà d'indicar l'import satisfet.

En cas de matrimoni i si la despesa correspon a ambdós cònjuges indicarà l'import total satisfet per ambdós a la casella "Per ambdós cònjuges".

En un altre cas es farà constar a la casella "Pel titular de la declaració" les quantitats satisfetes per ell, indicant, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció:"1" quan només pugui aplicar-la el titular seleccionat;"2" quan puguin aplicar-la dos contribuents, etc.