Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.4. Per contribuents amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones

El 10% de les quantitats satisfetes als tercers, amb un límit màxim de 600 euros.

Requisits:

  • La base imposable total minorat en el mínim personal i familiar no sobrepassi de 22.000 euros en tributació individual i de 31.000 euros en tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

  • Els contribuents d'edat igual o superior a 65 anys han d'estar afectats per un grau de discapacidadigual o superior al 65% i acreditar la necessitat de l'ajuda de terceres persones.

  • Les persones de la qual incapacitat hagi estat reconeguda judicialment es considera que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, independentment del grau de discapacidadque tinguin reconegut. No obstant això hauran d'acreditar igualment la necessitat d'ajuda de terceres persones.

  • El contribuent no sigui usuari de residències públiques o concertades de la Comunitat Autònoma de Galícia o beneficiari del xec assistencial de la Xunta de Galicia.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar marcant una "X" si té dret a la deducció i l'import satisfet a tercers.