Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.5.Per despeses dirigides a l'ús de noves tecnologies a les llars gallegues

Els contribuents que durant l'exercici accedeixin a Internet mitjançant la contractació de línies d'alta velocitat podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes, en el concepte de quota d'alta i quotes mensuals, amb un límit màxim de 100 euros tant en tributació individual com en la conjunta.

Requisits:

  • Només podrà aplicar-se a l'exercici en què se subscrigui el contracte de connexió a les línies d'alta velocitat.

  • La línia d'alta velocitat contractada estarà destinada a ús exclusiu de la llar i no estarà vinculada a l'exercici de qualsevol activitat empresarial o professional.

  • En el cas de matrimonis en règim de guanys per calcular l'import de la deducció aplicable a cada cònjuge en tributació individual es prorratejarà tant l'import satisfet com el límit màxim de la deducció.No obstant això, si cadascun dels cònjuges és titular d'una línia, cadascun d'ells podrà aplicar la totalitat de la deducció.

  • No resultarà d'aplicació si el contracte de connexió suposa simplement un canvi de companyia prestadora del servei i el contracte amb la companyia anterior s'ha realitzat en un altre exercici.Tampoc no resultarà d'aplicació quan es contracti la connexió a una línia d'alta velocitat i el contribuent mantingui, simultàniament, altres línies contractades en exercicis anteriors.

  • El límit màxim de la deducció s'aplica respecte a totes les quantitats satisfetes durant l'exercici, ja corresponguin a un sol contracte de connexió o a alguns que es mantinguin simultàniament.

Emplenament

Haurà de consignar a la finestra de captura de dades l'import satisfet durant l'exercici en concepte de quota d'alta i quotes mensuals, i el nombre de persones amb dret aplicar la deducció.