Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.6. Per lloguer de l'habitatge habitual

El contribuent podrà deduir el 10 per 100 de les quantitats que hagués satisfet durant el període impositiu en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb un límit de 300 euros per contracte d'arrendament, tant en tributació individual com en la conjunta. Aquesta deducció serà del 20 per cent amb un límit de 600 euros si té dos o més fills menors d'edat.

Les quanties fixades per a aquesta deducció es duplicaran en cas que l'arrendatari tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Requisits:

  1. El contribuent ha de tenir 35 anys o menys en la data de la meritació de l'impost.

  2. El contracte d'arrendament ha de ser posterior a 1 de gener de 2003.

  3. Que estigui en possessió del justificant d'haver constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans, a l'Institut Gallego de l'Habitatge i Sòl o bé còpia compulsada de la denúncia presentada davant aquest organisme per no haver-li entregat aquest justificant la persona arrendadora..

  4. La base imposable, abans de l'aplicació de les reduccions per mínim personal i familiar, no ha de superar 22.000 euros, tant en tributació individual com en la conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció, l'import total sense excedir el límit establert per contracte d'arrendament, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

La pràctica d'aquesta deducció quedarà condicionada a la seva justificació documental.

En el supòsit de matrimonis en règim de guanys la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals encara que el contracte d'arrendament estigui només a nom d'un d'ells.

Tributació conjunta

En cas de tributació conjunta el requisit de l'edat haurà de complir-ho com a mínim un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare.

Emplenament

A través de la finestra de captura de dades el contribuent farà constar:

  • L'import total satisfet pel contribuent titular de la deducció. El programa admet un màxim de tres contractes d'arrendament.
  • El nombre de persones amb dret a aplicar la deducció per un mateix contracte d'arrendament
  • El NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.

El programa traslladarà les dades incloses  de l'annex B6 de la declaració.