Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.7.Per acolliment de menors

Els contribuents podran deduir la quantitat de 300 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar simple, permanent, provisional o preadoptiu, administratiu o judicial, formalitzat per l'òrgan competent en matèria de menors de la Xunta de Galícia.

En el cas d'acolliment de menors per matrimoni, o per les parelles de fet a les que es refereix la disposició addicional tercera de la Llei 2/2006, de 14 de juny, de dret civil de Galícia, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells, si optessin per la declaració individual.

Tingui's en compte que la Llei 26/2015 per la qual es modifica el sistema de protecció a la infantesa i a l'adolescència ha modificat, amb efectes del 18 d'agost del 2015, les modalitats d'acolliment familiar.En relació amb l'acolliment preadoptiu, s'estableix que totes les referències, que en les lleis i altres disposicions es realitzin a l'acolliment preadoptiu, s'hauran d'entendre fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, prevista a l'article 176 bis del Codi Civil.

REQUISITS I ALTRES CONDICIONS:

  • El contribuent ha de conviure amb el menor 183 o més dies durant el període impositiu.Si el temps de convivència durant el període impositiu fos inferior a 183 dies i superior a 90 dies, l'import de la deducció per cada menor acollit serà de 150 euros.

  • El menor no ha de tenir relació de parentiu amb el contribuent.

  • No hi haurà dret a la deducció en el supòsit d'acolliment familiar preadoptiu quan s'hagués produït l'adopció del menor durant el període impositiu, sense perjudici de l'aplicació, en el seu cas, de la deducció per adopció.

  • La pràctica d'aquesta deducció quedarà condicionada a la justificació documental adequada i suficient del supòsit de fet i als requisits que determinin la seva aplicabilitat.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar el número de menors acollits que generen dret a la deducció tenint en compte el període d'acolliment.

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tinguin de dret aplicar la deducció es reflectiran a la casella "Comú".En un altre cas, es reflectiran a la casella "Titular", indicant addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció.