Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica el 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, cooperatives, anònimes laborals o limitades laborals, amb un límit màxim de 4.000 euros.

S'hauran de complir els següents requisits:

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb la del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40% ni inferior a l'1% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i dels tres anys següents a la constitució o ampliació.

 2. L'entitat en la que cal materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Galícia i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació. A aquest efecte no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  3. Ha de comptar, com a mínim, amb dues persones ocupades amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, i amb residència habitual a Galícia, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió es realitza mitjançant una ampliació de capital, o el préstec o garantia s'hagués realitzat en l'exercici d'una ampliació, la societat mercantil va haver d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i en què a més, durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en què s'hagués realitzat l'ampliació, la seva plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia s'hagués incrementat, com a mínim en dues persones respecte a la plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia els 12 mesos anteriors, i que aquest increment es mantingui durant un període addicional d'uns altres 24 mesos, llevat en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte de la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 3. Les operacions en què sigui d'aplicació la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 4. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

Emplenament: Haurà d'indicar en la casella habilitada a l'efecte, en l'annex B6, les quantitats invertides amb dret a deducció.

En cas de matrimoni, i si la inversió és comú a ambdós, haurà de consignar el 50% en la declaració de cada cònjuge.

El programa tranladará l'import des de l'Annex B6