Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.8.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica el 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, cooperatives, anònimes laborals o limitades laborals, amb un límit màxim de 4.000 euros.

S'hauran de complir els següents requisits:

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb la del cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguineidad o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 % ni inferior al 1 % del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i dels tres anys següents a la constitució o ampliació.

 2. L'entitat en la qual cal materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Galícia i mantenir-lo durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha d'exercir una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.A tal efecte no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  3. Ha de comptar, com a mínim, amb dues persones ocupades amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, i amb residència habitual a Galícia, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió es realitzés mitjançant una ampliació de capital, o el préstec o garantia s'hauria realitzat a l'exercici d'una ampliación,la societat mercantil va haver d'haver estat constituïda en els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i que a més, durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en què s'hagués realitzat l'ampliació, la seva plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia s'hagués incrementat, almenys en dues persones respecte a la plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia en els 12 mesos anteriors, i que l'esmentat increment es mantingui durant un període addicional d'uns altres 24 mesos, tret d'en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment prendran les persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 3. Les operacions que sigui d'aplicació la deducció s'han de formalitzar en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 4. Les participacions adquirides s'han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

Emplenament:Haurà d'indicar a la casella habilitada a l'efecte, a l'annex B6, les quantitats invertides amb dret a deducció.

En cas de matrimoni, i si la inversió és comuna a ambdós, haurà de consignar el 50 % en la declaració de cada cònjuge.

El programa tranladará l'import des de l'Annex B6