Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11.9. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica, el 20% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives.

Respecte a les mateixes entitats, podrà deduir-se el 20 per cent de les quantitats prestades durant l'exercici, així com de les quantitats garantides personalment pel contribuent, sempre que el préstec s'atorgui o la garantia es constitueixi en l'exercici en què es procedeixi a la constitució de la societat o ampliació de capital de la mateixa. 

LÍMIT MÀXIM DE LA DEDUCCIÓ:

La deducció tindrà un límit conjunt de 20.000 euros.

REQUISITS:

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40% ni inferior a l'1% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  En cas de préstec o garantia, no serà necessària una participació del /la contribuent en el capital, però si aquesta existís no pot ser superior al 40% amb els mateixos límits temporals anteriors. L'import prestat o garantit pel /la contribuent ha de ser superior a l'1% del patrimoni net de la societat.

 2. L'entitat en la que cal materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Galícia i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social i amb residència habitual a Galícia, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió es realitza mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil haurà d'haver-se constituït durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i que a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en el que es realitza l'ampliació, la seva plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia s'incrementés, almenys en una persona, respecte a la plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia dels dotze mesos anteriors, i que aquest increment es mantingui durant un període addicional de dotze mesos més, excepte en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 3. El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la que va materialitzar la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció durant un termini de deu anys. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant aquell mateix termini, llevat en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

 4. Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en   escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 5. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

INCOMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS

L'incompliment dels requisits i de les condicions establertes comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que es va produir l'incompliment la part de l'impost que es va deixar de pagar com a conseqüència de la deducció practicada juntament amb els interessos de demora meritats.

INCOMPATIBILITAT

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb les deduccions per creació de noves empreses o l'ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació i per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.

EMPLENAMENT: S'obrirà una finestra de captura de dades en les caselles correpondientes de l'Annex B6  en la que haurà d'indicar l'import satisfet en  l'exercici  amb dret a la deducció. El programa traladará aquest import des de l'annex B6