Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.1. Pel naixement i adopció de fills

Per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, que convisqui amb el contribuent en la data de meritació de l'impost es podrà deduir:

  • 120 euros, quan es tracti del primer fill.

  • 150 euros, quan es tracti del segon fill.

  • 180 euros, quan es tracti del tercer o successius fills.

En cas de naixements múltiples i adopcions múltiples, la deducció corresponent a cada fill s'incrementarà en 60 euros.

Quan convisquin amb ambdós progenitors o adoptants, l'import de la deducció, en cas que no s'opti per presentar una declaració conjunta, es practicarà per parts iguals en la declaració de cadascun, en les condicions esmentades.

En cas que el nombre de fills de cada progenitor de lloc a l'aplicació d'un import diferent, això és, per a un d'ells pot ser el primer, i per a l'altre el segon o un altre, ambdós s'aplicaran la deducció segons el numero de fills preexistent. En el cas de declaració conjunta la deducció serà la suma del que a cadascun correspondria en les declaracions individuals.

Emplenament

Es reflectirà el nombre de fills nascuts o adoptats el 2018 en la casella corresponent al número d'ordre que tingui el fill nascut o adoptat. En cas de matrimoni i si els fills comuns als cònjuges conviuen amb ambdós, la dada es reflectirà en la casella "Comuna".

En un altre cas, la dada es farà constar en la casella "Del Titular". En aquest cas haurà d'indicar també si els fills conviuen amb ambdós pares o adoptants.

Dades addicionals : Quan es tracti de part múltiple o adopcions múltiples haurà d'indicar en la casella que correspongui segons el que ha indicat anteriorment el nombre de fills nascuts en el part múltiple o adopcions múltiples.