Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.10.Per fills de 0 a 3 anys ecolarizados en qualsevol municipi

Per cada fill de 0 a 3 anys escolaritzats en escoles o centres infantils de qualsevol municipi de La Rioja podran deduir el 100 per 100 de les despeses d'escolarització de cada fill de 0 a 3 anys amb un import màxim de fins a 600 euros anuals, en funció de la seva base liquidable general (Casella 0505 de la pàgina 15), sotmesos als tipus de l'escala autonòmica de cada declaració ja sigui aquesta conjunta o individual, amb els següents límits:

Base liquidable general sotmesa a gravamen

                      12.450 euros o menys                                                                    600 euros                                          
            Entre  12.450,01 i 20.200 euros                    550 euros
            Entre  20.200.01 i 35.200 euros                    500 euros
            Entre  35.200.01 i 50.000 euros                    400 euros
            Entre  50.000.01 i 60.000 euros                    250 euros
            Entre  60.000.01 i 120.000 euros                    100 euros
                      Més de 120.000 euros                       0 euros

En el cas de progenitors amb dret a deduir pel mateix descendents, si presentessin declaració individuals, l'import màxim deduïble per contribuent, serà el 50 per cent dels indicats en el quadre anterior, calculat en funció de la base liquidable general de cada un d'ells.

IMPORTANT:Si la base liquidable de l'estalvi (casella 0510 de la declaració) supera la quantitat de 1.800 euros, el límit a aplicar per aquesta deducció serà el del tram immediatament inferior en quantia, amb un mínim de 100 euros.

Requisits

- Que el contribuent tingui la seva residència habitual a la Comunitat Autònoma de la Rioja.

- Que el contribuent, a data de meritació de l'impost, convisqui amb el menor i tingui dret al mínim per descendents.Si el fill compleix tres anys durant l'exercici, es podrà aplicar la deducció per les despeses d'escolarització satisfetes fins al mes anterior al compliment d'aquesta edat.Tambien es podrà aplicar la deducció per les despeses satisfetes d'escolarització pels fills morts a l'exercici.Tambien es podrà aplicar la deducció pels fills dels que es tingui la guarda i custòdia compartida, encara que en la data de meritació de l'impost convisquin amb l'altre progenitor.

- Que els fills estiguin matriculats, durant un període mínim de 6 mesos en una escola infantil o centre de La Rioja.En el cas de mort d'algun fill no s'aplicarà aquest període mínim.

Emplenament

Haurà d'emplenar, per cada fill amb dret a deducció, l'import de les quantitats totals satisfetes pel ttitular de la declaració.

Tambien haurà d'indicar, per aquest ordre, si  ambdós pares tenen dret al mínim per descendents, i el NIF de l'escola o centre infantil.

Els límits màxims de deducció, segons la base liquidable general, són controlats pel programa.