Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.11. Per adquisició de vehicles eéectricos nous

El contribuent podrà deduir el 5 per cent de les quantitats satisfetes durant el període impositivopor l'adquisició de vehicles elèctrics nous.

Només podrà tenir dret a la deducció l'adquirent que figuri en el document justificatiu de la compra.

REQUISITS:

- Ha de tractar-se de vehicles no afectes a activitats econòmiques de l'adquirent.

- L'import d'adquisició del vehicle no pot superar els 50.000 euros.

- Els vehicles han de pertànyer a alguna de les següents categories.

A- Turismes M1, vehicles concebuts i fabricats per al transport de persones, que tinguin, a més de l'assentament del conductor, fins a un máimo de 8 places.

B- Furgonetes i camions lleugers N1, vehiculos per al transport de mercaderies de la qual massa màxima no sigui superior a 3,5 tones.

C- Ciclomotors L1e, vehicles de dues rodes amb una velocitat màxima de 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 kW.

D- Tricicles L2e, vehicles de  tres rodes amb una velocitat màxima de 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 kW.

E- Quadricicles lleugers L6e, que tinguin una massa en vacio igual o inferior a 350 kg. sense incloure la massa de la bateria, amb una velocitat màxima de 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 kW.

F- Quadricicles pesats L7e, que tinguin una massa en vacio igual o inferior a  400 kg. (550 si està destinat al transport de mercaderies) sense incloure la massa de la bateria, amb una  potència contínua nominaligual o inferior a 15 kW.

G- Motocicletes L3e,  vehiculos de dues rodes sense sidecar amb un motor de cilindrada superior a 50 cm. cúbics, i/o, amb una velocitat màxima superior a 45 km/h.

H- Categoria L5e, Vehicles de tres rodes símétricas amb un motor de cilindrada superior a 50 cm. cúbics i/o, amb una velocitat màxima superior a 45 km/h.

I - Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric.

- quan el vehicle adquirit pertanyi a les categories M i N, relaccionadas anteriorment ha de tractar-se d'algun dels següents vehicles.

1 - Vehicles elèctrics  propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius homologats com GLP / autogas, GNC Gas natural comprimit, GNL/ Gas natural liquat o bifuel gasolina-gas.

2 - Elèctrics purs BEV

3 - Elèctrics d'autonomia estesa REEV, propulsats totalment mitjançant motors electricos.

- quan el vehicle adquirit pertanyi a les categories L i bicicletes elèctriques, hauran d'estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com vehicles elèctrics. i a més les categories L3e i L5e, hauran de tenir bateries de liti amb una potència igual osuperior a 3 kW/h i una autonomia mínima de 70 quilòmetres.

Les biciclestas de pedaleig assistit hauran de tenir bateries de liti normalitzades.

Base màxima de la deducció, les següents bases máimas es alican per declaració i de forma independent per a cada categoria de vehicles.

- Categories M1 i N1: 50.000 euros.

- Categories L1e i L2e: 5.000 euros.

- Caegorías L3e i L5e: 10.000 euros.

- Categories L63 i L7e: 15.000 euros.

-Bicilcetas de pedaleig assistit: 1.500 euros.

Emplenament

Haurà d'incloure, dins cada categoria, l'import satisfet en l'adquisició del vehicle.