Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.11.Per adquisició de vehicles eéectricos nous

El contribuent podrà deduir el 5 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositivopor l'adquisició de vehicles elèctrics nous.

Només podrà tenir dret a la deducció l'adquirent que figuri al document justificatiu de la compra.

REQUISITS:

- Ha de tractar-se de vehicles no afectes a activitats econòmiques de l'adquirent.

- L'import d'adquisició del vehicle no pot superar els 50.000 euros.

- Els vehicles han de pertànyer a alguna de les següents categorias.

A- Turismes M1, vehicles concebuts i fabricats per al transport de persones, que tinguin, a més del seient del conductor, fins a un máimo de 8 places.

B- Furgonetes i camions lleugers N1, vehiculos per al transport de mercaderies la massa màxima del qual no sigui superior a 3,5 tones.

C- Ciclomotors L1e, vehicles de dues rodes amb una velocitat màxima de 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 KW.

D- Tricicles L2e, vehicles de tres rodes amb una velocitat màxima de 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 KW.

E- Cuadriciclos lleugers L6e, que tinguin una massa en vacio igual o inferior a 350 Kg.sense incloure la massa de la bateria, amb una velocitat màxima de 45 km/h i potència contínua nominal no superior a 4 KW.

F- Cuadriciclos pesats L7e, que tinguin una massa en vacio igual o inferior a 400 Kg.(550 si està destinat al transport de mercaderies) sense incloure la massa de la bateria, amb una  potència contínua nominaligual o inferior a 15 KW.

G- Motocicletes L3e,  vehiculos de dues rodes sense sidecar amb un motor de cilindrada superior a 50 cm.cúbics, i/o, amb una velocitat màxima superior a 45 km/h.

H- Categoria L5e, Vehicles de tres rodes símétricas amb un motor de cilindrada superior a 50 cm.cúbics i/o, amb una velocitat màxima superior a 45 km/h.

I- Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric.

- quan el vehicle adquirit pertanyi a les categorias M i N, relaccionadas anteriorment ha de tractar-se d'algun dels següents vehicles.

1- Vehicles elèctrics propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius homologats com GLP/ autogas, GNC Gas natural comprimit, GNL/ Gas natural liquat o bifuel gasolina-gas.

2- Elèctrics cigars BEV

3- Elèctrics d'autonomia estesa REEV, propulsats totalment mitjançant motors electricos.

- quan el vehicle adquirit pertanyi a les categories L i bicicletes elèctriques, hauran d'estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com vehicles elèctrics.i a més les categorias L3e i L5e, hauran de tenir bateries de liti amb una potència igual osuperior a 3 KW/h i una autonomia mínima de 70 quilòmetres.

Les biciclestas de pedaleig assistit hauran de tenir bateries de liti normalitzades.

Base màxima de la deducció, les següents bases máimas s'alican per declaració i de forma independent per a cada categoria de vehicles.

- Categories M1 i N1:50.000 euros.

- Categories L1e i L2e:5.000 euros.

- Caegorías L3e i L5e:10.000 euros.

- Categories L63 i L7e:15.000 euros.

-Bicilcetas de pedaleig assistit:1.500 euros.

Emplenament

Haurà d'incloure, dins de cada categoria, l'import satisfet en l'adquisició del vehicle.