Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.12.Per arrendament d'habitatge a joves.(deducció de llogater)

Els contribuents podran deduir 100 euros per cada un dels habitatges arrendats a joves a través de la borsa de lloguer del govern de La Rioja.

La deducció única de 100 euros per habitatge es prorratejarà segons el mateix percentatge que la titularitat.En cas d'usfructo, serà l'usufructuària el que es puedrá aplicar la dedución.

Requisits:

-Que siguin propietaris dels habitatges i subscriguin, a l'exercici, un o diversos contractes d'arrendament d'habitatge.

- Necessàriament, l'arrendament s'haurà de realitzar a través de la borsa d'habitatge de lloguer del govern de La Rioja.

- Els arrendataris hauran de ser contribuents que no hagin complert els 36 anys d'edat, a la data d'acabament del període impositivo(generalmente 31 de desembre), bastarà, si al contracte hi ha diversos arrendataris, que el requisit d'edat el compleixi algun d'ells.

Emplenament

Haurà d'indicar, per cada habitatge, el percentatge de titularitat.si tingués mes de 4 habitatges arrendats a l'exercici, complint els requisits, haurà d'indicar el percentatge acumulat de les següents propietats.