Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.15. Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys

Els contribuents podran deduir-se el 15 per cent de les quantitats satisfetes en l'exercici per l'adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de l'habitatge habitual amb els següents requisits:

- El contribuent haurà de ser menor de 36 anys a data de meritació de l'impost (normalment a 31 de desembre.

- L'habitatge constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent.

- L'habitatge ha d'haver estat adquirida amb posteriorida a 1 de gener de 2013, o la rehabilitació iniciada amb posterioritat a aquella data.

La base màxima anual  d'aquesta deducció serà de 9.040 euros.

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions autonòmiques "Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual "i "Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves", per a aquells joves que huvieran adquirit o rehabilitat el seu habitatge abans del dia 1 de gener de 2013.

Quan es doni l'anterior circumstància, el contribuent seguirà aplicant aquelles deduccions i no podrà aplicar-se aquesta deducció per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys.

Emplenament

Haurà d'incloure directament, en la casella habilitada a l'efecte, les quantitats satisfetes amb dret a deducció. El programa aplicarà sobre aquella quantitat, el 15 per cent de deducció.