Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.2. Per les quantitats invertides en la rehabilitació d'habitatge habitual

Els contribuents amb residència habitual en la Comunitat Autònoma de La Rioja podran deduir-se:

El 2% de les quantitats satisfetes en l'exercici en la rehabilitació d'aquell habitatge que, radicant en la Comunitat Autònoma de La Rioja, constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, sempre que es compleixin els requisits per tenir dret a la deducció estatal per obres de rehabilitació en habitatge habitual establerts en la Disposició transitòria 18 de la Llei 35/2006 de l'IRPF definits en l'apartat 4t.

JOVES MENORS DE 36 ANYS:

Per als joves que no hagin complert els 36 anys en la data de meritació de l'impost els percentatges seran els següents:

  1. Amb caràcter general: el 5%.

  2. El 7% quan la base liquidable general menys el mínim personal i familiarno excedeixi 18.030 euros en tributació individual o de 30.050 euros en tributació conjunta, sempre que la base liquidable de l'estalvi menys l'excés del mínim personal i familiar, no superi els 1.800 euros.

Important

Només tindran dret a aquesta deducció els contribuents esmentats en els punts anteriors que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a l'1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació en l'habitatge habitual, sempre que les mateixes estiguin acabades abans de l'1 de gener de 2017. En qualsevol cas, resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per rehabilitació en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener del 2013, llevat que hagués resultat d'aplicació el que disposa l'article 68.1.2ª de la Llei 35/2016 d'IRPF, relatiu als límits de l'aplicació de la deducció per adquisició o rehabilitació d'uns altres habitatges habituals anteriors i per la generació d'un guany patrimonial exempt per reinversió, que impedeixen la pràctica de la deducció per rehabilitació de la nova en tant no se superin determinats imports detallats en aquest article.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració que donin dret a la deducció, tenint en compte les limitacions indicades en apartat "base de la deducció".

COMPROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL (art. 70 Llei)

L'aplicació de la deducció per inversió en habitatge requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent