Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.3.Per quantitats invertides en l'adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves

Els joves amb residència habitual a la Comunitat Autònoma de la Rioja que adquireixin l'habitatge que, radicand en aquesta Comunitat Autònoma, constitueixi o vagi a constituir la seva residència habitual, sempre que es compleixin els requisits per tenir dret a la deducció estatal per inversió en habitatge habitual, podran deduir-se el 3 per 100, de les quantitats invertides, quan es compleixin les següents CONDICIONS:

  • Es consideren joves amb dret a deducció que no hagin complert 36 anys d'edat a l'acabament del període impositiu.Aquest requisit serà controlat pel programa.

  • S'ha de tractar de quantitats satisfetes a l'exercici per a la construcció, ampliació, o adquisició de l'habitatge que, a més d'estar situada a la Comunitat Autònoma de la Rioja, constitueixi o vagi a constituir la residència habitual del contribuent.

  • S'han de complir els requisits per tenir dret a la deducció estatal per inversió en adquisició o construcció d'habitatge habitual establerts en la Disposició Transitòria 18 de la Llei 35/2006 de l'IRPF.

Només tindran dret a la present deducció els contribuents anteriorment esmentats que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013, o satisfet quantitats anteriorment a l'esmentada data per a la construcció de la mateixa.En aquest últim supòsit, tret de les ampliacions excepcionals contemplades en la normativa de l'impost en vigor a 31 de desembre de 2012, les obres hauran de finalitzar abans del termini de quatre anys des de l'inici de la inversió, conforme al règim de deducció aplicable en cas de construcció d'habitatge habitual.En tot cas resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, tret que hagués resultat d'aplicació el disposat a l'article 68.1.2ª de la Llei 35/2016 de IRPF, relatiu als límits de l'aplicació de la deducció per adquisició o rehabilitació d'altres habitatges habituals anteriors i per la generació d'un guany patrimonial exempt per reinversió, la qual cosa impedeixen la pràctica de la deducció per rehabilitació de la nova en tant no se superin determinats imports detallats a l'esmentat article.

IMPORTANT:En el cas de què la base liquidable general sotmesa a tributació (base liquidable general menys el mínim personal i familiar)no excedeixi de 18.030 euros en tributació individual i 30.050 euros en el cas de tributació conjunta, sempre que la base liquidable de l'estalvi sotmesa a tributació (base liquidable de l'estalvi menys l'excés del mínim personal i familiar sobre la base liquidable general) no superi els 1.800 euros, podrà aplicar-se un percentatge de deducció del 5 per 100 de les quantitats invertides.Els límits de base liquidable seran controlats pel programa.

Quant als conceptes de construcció, ampliació, residència habitual i elements que integren la base de la deducció així com sobre comprovació de la situació patrimonial en finalitzar el període de la imposició, resulten aplicables els mateixos requisits que amb caràcter general s'estableixen en la Llei de l'Impost.

Particularment, regiran els l&iacutemites de deducció establerts en la normativa estatal reguladora de l'impost per als supòsits d'adquisició d'habitatge habitual havent gaudit de deducció (general o autonòmica) per altres habitatges habituals anteriors, i d'adquisició d'habitatge habitual després de l'alienació de l'habitatge habitual previ amb generació d'un guany patrimonial exempt per reinversió.

LÍMITS de les deduccions autonòmiques de La Rioja

La base màxima anual de les deduccions autonòmiques per a adquisició d'habitatge i de segon habitatge en el medi rural vindrà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.040 euros en aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent la base de la deducció per inversió en habitatge habitual contemplada en la normativa estatal de l'impost.

A aquests efectes, en la consideració de la base de la deducció estatal no es tindrà en compte la que correspongui, en el seu cas, per les obres o instal·lacions d'adequació efectuades per persones amb discapacitat a què es refereix l'article 68.1.4º de la Llei de l'IRPF.

A més aquestes deduccions autonòmiques per adquisició d'habitatge requereixen que l'import comprovat del patrimoni del contribuent, en finalitzar el període de la imposició, excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix, d'acord amb l'article 70 de la Llei de l'IRPF.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració que donin de dret a la deducció, tenint en compte les limitacions indicades en l'apartat base de la deducció.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspon als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats satisfetes per ambdós.

COMPROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL (art. 70 Llei)

L'aplicació de la deducció per inversió en habitatge requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuïn formant part del patrimoni del contribuent