Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.5. Per inversió en rehabilitació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat amb residència habitual, a efectes fiscals, en la Comunitat Autònoma de La Rioja, podran deduir el 15 per cent de les quantitats satisfetes en obres d'adequació en l'adquisició d'aquell habitatge que, radicant en la Comunitat Autònoma de La Rioja, constitueixi o constitueixi la seva residència habitual. 

Només tindran dret a aquesta deducció els contribuents anteriorment esmentats que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013, o satisfeta quantitats amb anterioritat a aquesta data per a la construcció de la mateixa. En aquest últim supòsit, llevat de les ampliacions excepcionals establertes en la normativa de l'impost en vigor a 31 de desembre de 2012, les obres hauran de finalitzar abans del termini de quatre anys des de l'inici de la inversió, conforme al règim de deducció aplicable en cas de construcció d'habitatge habitual. En qualsevol cas resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, llevat que hagués resultat d'aplicació el que disposa l'article 68.1.2ª de la Llei 35/2016 d'IRPF, relatiu als límits de l'aplicació de la deducció per adquisició o rehabilitació d'uns altres habitatges habituals anteriors i per la generació d'un guany patrimonial exempt per reinversió, que impedeixen la pràctica de la deducció per rehabilitació de la nova en tant no se superin determinats imports detallats en aquest article. 

LÍMITS de les deduccions autonòmiques de La Rioja

Atès que en els articles 2.e) i 3 de la Llei 6/2015, no figura límit algun per a la deducció per les quantitats invertides durant l'exercici en obres d'adequació d'habitatge habitual a La Rioja per a persones amb discapacitat regulada en el primer d'ells, el 2017 es podrà aplicar la deducció sobre totes les quantitats satisfetes amb aquella finalitat sense aplicar-los cap limitació. 

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració que donin dret a la deducció, tenint en compte les limitacions indicades en l'apartat base de la deducció.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspon als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats satisfetes per ambdós.