Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.8. Per acolliment de menors

Els contribuents amb residència en la Comunitat Autònoma de La Rioja, quetengan en el seu domicili un menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent, o guarda amb finalitats d'adopció  podran deduir les següents quantitats:

-300 euros per cada menor acollit sempre que el contribuent convisqui amb el menor 183 dies o més durant el període impositiu.

-150 euros per cada menor acollit si el període de temps de convivència durant l'any és entre 90 i 183 dies.

No obstant això, es podrà aplicar la deducció el contribuent que hagi acollit durant l'exercici a diferents menors, sense que l'estada de cap d'ells superi els 90 dies, però que la suma dels períodes dels diferents acolliments, si superi, com a mínim, aquell període.

es computaran els acolliments superiors a 90 dies de forma individual i els inferiors a aquest termini de manera conjunta.

Requisits

-L'acolliment ha d'estar formalitzat per l'òrgan competent en la matèria de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

-No és procedent aplicar la deducció, si durant el període impositiu es procedeix a l'adopció del menor per part del contribuent.

Emplenament

Haurà d'indicar el nombre de menors acollits, diferenciant, els menors acollits, de menys de 90 dies  entre 90 i 183 dies, o entre 183 dies o més.

Com la deducció es prorrateja entre els contribuents amb dret a la deducció, haurà d'indicar el nombre de persones amb dret a la seva aplicació.