Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.1. Per naixement, adopció o acolliment familiar

Cada contribuent té dret a una deducció de 270 euros per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, i també en els supòsits d'acolliment familiar simple o permanent, administratiu o judicial, sempre que el mateix compleixi, al seu torn, els altres requisits que donin dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establert per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per naixement o adopció múltiple, amb la deducció per naixement o adopció de fill amb discapacitat i la deducció per família nombrosa.

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Aquesta deducció pot ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció (pot ser aplicada en aquesta declaració pels fills nascuts o adoptats el 2016 i 2017)

Emplenament

  1. En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "Comuna" el nombre de fills nascuts o adoptats.

    En un altre cas, el nombre de fills nascuts o adoptats es reflectirà en la casella "del Titular". En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquells fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa. Es complimentaran en les primeres caselles els fills nascuts o adoptats en l'exercici 2018, i en les següents els nascuts o adoptats dels exercicis 2016 i 2017.

  2. Per al cas de menors en situació d'acolliment haurà de consignar si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, en la casella "Comuna" el nombre de menors acollits. En un altre cas, el nombre de menors en acolliment es reflectirà en la casella "del Titular".

    Si l'acolliment no és de tot l'exercici haurà d'indicar en la declaració el nombre de dies i la quantitat de menors en situació d'acolliment. Només s'haurà d'indicar, en qualssevol dels casos, els menors en situació d'acolliment que estiguin vigents en la data de meritació de l'impost, normalment a 31 de desembre.