Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15. Comunitat Valenciana

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents a la Comunitat Valenciana poden aplicar-se les deduccions que s'indiquen a continuació.

En cas de tributació conjunta s'imputaran a la unitat familiar les deduccions autonòmiques que haguessin correspost a les seus diferents membres en el supòsit de tributació individual, tenint en compte per això les regles d'individualització dels rendiments i de les alteracions patrimonials de les diferents fonts de renda contingudes en la normativa estatal reguladora de l'impost.

 1. 10.15.1. Per naixement, adopció o acolliment familiar
 2. 10.15.2. Per naixement o adopció múltiples
 3. 10.15.3. Per naixement o adopció de fills amb discapacitat
 4. 10.15.4. Per família nombrosa o monoparental
 5. 10.15.5. Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits permanents menors de tres anys
 6. 10.15.6. Per conciliació del treball amb la vida familiar
 7. 10.15.7. Per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, d'edat igual o superior a 65 anys
 8. 10.15.8. Per ascendents majors de 75 o majors de 65 que siguin persones amb discapacitat
 9. 10.15.9. Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades en la llar
 10. 10.15.10. Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys
 11. 10.15.11. Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 12. 10.15.12. Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics
 13. 10.15.13. Per arrendament de l'habitatge habitual
 14. 10.15.14. Per arrendament d'un habitatge per activitats en diferent municipi
 15. 10.15.15. Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual
 16. 10.15.16. Per donacions amb finalitat ecològica
 17. 10.15.17. Per donacions de béns integrants del patrimoni cultural valencià
 18. 10.15.18. Per quantitats donades per a la conservació reparació o restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià
 19. 10.15.19. Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració béns integrants del patrimoni cultural valencià
 20. 10.15.20. Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana
 21. 10.15.21. Per contribuents amb dos o més descendents
 22. 10.15.22. Per quantitats procedents d'ajuts públics concedides per la Generalitat en el marc del que disposa la Llei 6/2009 de 30 de juny, de la Generalitat de protecció a la maternitat
 23. 10.15.23. Per adquisició de material escolar
 24. 10.15.24. Per obres de conservació i millora en l'habitatge habitual
 25. 10.15.25. Per donacions d'imports dineraris relatius a uns altres fins culturals
 26. 10.15.26 Per donacions o cessions d'ús o comodat per a uns altres fins
 27. 10.15.27 Per quantitats destinades a abonaments culturals
 28. 10.15.28 Per inversió en instal·lacions d'autoconsum d'energia electrica