Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.6. Per conciliació del treball amb la vida familiar

Per conciliació del treball amb la vida familiar: 418 euros per cada fill gran de tres anys i menor de cinc anys. Aquesta deducció correspondrà exclusivament a la mare.

També donarà dret a la mateixa deducció per cada menor, major de tres anys i menor de cinc anys, acollit en la modalitat d'acolliment permanent. No obstant això la deducció es podrà aplicar, independentment de l'edat del menor, durant el quart i cinquè any següents a la data de la resolució administrativa mitjançant la qual es va formalitzar l'acolliment, sempre estigui encara vigent l'últim dia del període impositiu, o a la data de la resolució administrativa mitjançant la qual es va formalitzar amb caràcter provisional en el cas d'acolliments que constitueixin judicialment.

En els supòsits d'adopció, la deducció es podrà practicar, independentment de l'edat del menor, durant el quart i cinquè anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.

En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s'atribueixi de manera exclusiva al pare, aquest tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que compleixi els altres requisits.

Quan existeixin diversos contribuents amb dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte a un mateix fill o acollit, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Requisits:

  1. Els menors que generin el dret a la deducció, han de donar dret també al mínim per descendents.

  2. La mare ha de realitzar una activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

  3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 40.000 en tributació conjunta.

La deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits anteriors, entenent-se a aquest efecte que:

  • La determinació dels fills que donen dret a la deducció es realitzarà d'acord amb la seva situació l'últim dia de cada mes.

  • El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es compleix els mesos en què aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

Límit:

La deducció tindrà com a límit per a cada fill les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu.

Aquestes cotitzacions han d'haver estat meritades des del dia en què el menor compleixi els tres anys i fins al dia anterior al que compleixi els cinc anys.

A l'efecte de calcular aquest límit, es computen les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que hi puguin correspondre.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de facilitar la informació necessària per calcular l'import de la deducció:

  1. Haurà d'indicar en l'apartat corresponent de la finestra el període en què realitza una activitat per compte propi o aliè, marcant els mesos de l'any 2016 en els que realitza l'activitat. Si l'activitat es realitza durant tot l'any haurà de marcar "X" en la casella indicada a l'inici de la finestra.

  2. Haurà de consignar en l'apartat corresponent de la finestra l'import de les cotitzacions a la Seguretat Social (o Mutualitat alternativa) en cada mes de l'exercici. No obstant això, si les cotitzacions de cada mes són iguals o superiors a 34,83 euros (418/12), no serà necessari consignar-les, sinó que haurà de marcar amb una "X" la casella establerta a l'efecte.

  3. Quan existeixin diversos contribuents amb dret a l'aplicació d'aquesta deducció, haurà d'indicar el nombre de persones amb dret a la seva aplicació.