Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.15. Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual

El 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal·lacions o equips destinats a alguna de les finalitats següents:

  1. Aprofitament de l'energia solar o eòlica per a la seva transformació en calor o electricitat.

  2. Aprofitament, com combustible de biomassa o de cultius energètics per a la seva transformació en calor o electricitat.

Aquestes finalitats no han de constituir l'exercici d'una activitat econòmica d'acord amb la normativa estatal reguladora de l'impost.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats invertides en l'exercici, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització i les altres despeses de la mateixa, a excepció dels interessos.

La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.

La base màxima d'aquesta deducció serà:

  1. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros en tributació conjunta: 4.100 euros anuals.

  2. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual o entre 37.000 i 40.000 euros anuals en tributació conjunta, el resultat d'aplicar a 4.100 euros anuals:

    1. En tributació individual, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 - el coeficient de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

    2. En tributació conjunta, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 - el coeficient de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes que donin dret a la deducció.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfet per ambdós cònjuges.