Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.15.Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables a l'habitatge habitual

El 5 per 100 de les quantitats invertides pel contribuent en l'adquisició d'instal·lacions o equips destinats a alguna de les finalitats següents:

  1. Aprofitament de l'energia solar o eòlica per a la seva transformació en calor o electricitat.

  2. Aprofitament, com a combustible de biomassa o de cultius energètics per a la seva transformació en calor o electricitat.

Aquestes finalitats no han de constituir l'exercici d'una activitat econòmica d'acord amb la normativa estatal reguladora de l'impost.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats invertides a l'exercici, incloses les despeses originades que hagin anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització i les altres despeses de la mateixa, a excepció dels interessos.

La part de la inversió finançada amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.

La base màxima d'aquesta deducció serà:

  1. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros en tributació conjunta:4.100 euros anuals.

  2. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual o entre 37.000 i 40.000 euros anuals en tributació conjunta, el resultat d'aplicar 4.100 euros anuals:

    1. En tributació individual, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1- el coeficient de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

    2. En tributació conjunta, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1- el coeficient de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes que donin de dret a la deducció.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfeta per ambdós cònjuges.