Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.14. Per arrendament d'un habitatge per activitats en diferent municipi

Per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en municipi diferent d'aquell en el que el contribuent residia amb anterioritat, es podrà deduir el 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu, amb el límit de 204 euros.

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per arrendament de l'habitatge habitual.

Requisits:

  1. Que l'habitatge arrendat vas donar més de 100 km d'aquella en la que el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.

  2. Que l'habitatge radiqui a la Comunitat Valenciana.

  3. Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat Valenciana abans que finalitzi el període impositiu.

  4. Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguin retribuïdes per l'ocupador.

  5. Que la base liquidable no sigui superior a 25.000 euros, en declaració individual, o a 40.000 euros en declaració conjunta. Aquest requisit és controlat pel programa.

Important

El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romangui vigent l'arrendament dins l'exercici.

Quan dos o més contribuents declarants de l'impost tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells per parts iguals

En declaració conjunta, el límit de la deducció s'aplicarà per cada contribuent integrat en la unitat familiar que tingui dret a la mateixa.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

    El prorrateig dels límits màxims de deducció només ha d'efectuar-se quan hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar la deducció per un mateix habitatge per complir tots els requisits exigits per això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de manera efectiva. Per tant, no es pren en consideració a l'efecte del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la deducció.

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfet per ambdós cònjuges. Haurà d'indicar també el nombre de dies en els que el contracte d'arrendament ha estat vigent durant l'any i el NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.