Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.14.Per arrendament d'un habitatge per activitats en diferent municipi

Per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en municipi diferent d'aquell en el qual el contribuent residia anteriorment, es podrà deduir el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 204 euros.

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per arrendament de l'habitatge habitual.

Requisits:

  1. Que l'habitatge arrendat disti més de 100 Km d'aquella en la qual el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament.

  2. Que l'habitatge arreli a la Comunitat Valenciana.

  3. Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de la Generalitat Valenciana abans que finalitzi el període impositiu.

  4. Que les quantitats satisfetes en concepte d'arrendament no siguin retribuïdes per l'ocupador.

  5. Que la base liquidable no sigui superior a 25.000 euros, en declaració individual, o a 40.000 euros en declaració conjunta.Aquest requisit és controlat pel programa.

Important

El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romangui vigent l'arrendament dins de l'exercici.

Quan dos o més contribuents declarants de l'impost tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit s'hi prorratejarà per parts iguals

En declaració conjunta, el límit de la deducció s'aplicarà per cada contribuent integrat a la unitat familiar que tingui de dret la mateixa.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable dels quals de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

    El prorrateig dels límits màxims de deducció només ha d'efectuar-se quan hi hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar la deducció per un mateix habitatge per complir tots els requisits exigits per a això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de forma efectiva.Per tant, no es pren en consideració a efectes del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la deducció.

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfeta per ambdós cònjuges.Haurà d'indicar també el nombre de dies en què el contracte d'arrendament ha estat vigent durant l'any i el NIF del llogater.Si el llogater no té NIF, haurà de consignar el Número d'Identificació al país de residència.