Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.24. Per obres de conservació i millora en l'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir-se:

el 20 per cent de les quantitats satisfetes el 2018,

el 25 per cent de les quantitats satisfetes el 2015

el 10 per cent de les quantitats satisfetes el 2014

per obres realitzades a cadascun d'aquests períodes en l'habitatge habitual en la que siguin propietaris o titulars d'un dret real d'ús o gaudi, o en l'edifici en la que aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la seva conservació, o la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes previstos en la normativa Autonòmica en matèria de rehabilitació disseny i qualitat en l'habitatge.

No donaran dret a la deducció:

 • Les obres que es realitzin en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

 • Les quantitats que s'apliquin a la deducció per inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual.

 • La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció, la identificació, mitjançant el seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzin materialment les obres.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit a les persones o entitats que realitzin tals obres.

En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

La base màxima d'aquesta deducció serà:

 1. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros en tributació conjunta: 4.500 euros anuals.

 2. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual o entre 37.000 i 40.000 euros anuals en tributació conjunta, el resultat d'aplicar a 4.500 euros anuals:

  1. En tributació individual, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 - el coeficient de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

  2. En tributació conjunta, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 - el coeficient de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

La base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en els que aquella sigui d'aplicació no podrà excedir 5.000 euros per habitatge.

Quan concorrin diversos contribuents amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció i l'acumulada es ponderaran per a cadascun d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble.

Emplenament : El programa està adaptat per reflectir les dades de fins a dos habitatges habituals diferenciats.

Haurà de facilitar les dades que a continuació es detallen.

 1. Les quantitats satisfetes en l'exercici 2018 que donin dret a la deducció i de forma separada i en caselles diferenciades, si les obres han estat realitzades el 2015 o de les realitzades el 2014.

 2. El percentatge que té el contribuent en la titularitat d'aquest habitatge. Si la titularitat és d'ambdós cònjuges, haurà de reflectir-ho en les dues declaracions, en la del declarar-te i en la del cònjuge.

 3. El percentatge que té el cònjuge en la titularitat d'aquest habitatge si aquesta és també habitatge habitual. Aquesta dada haurà de ser reflectit també en ambdues declaracions.

 4. Si existís una altra tercera persona amb dret a aplicar la mateixa deducció, haurà de reflectir també el seu percentatge de titularitat.

 5. Suma de les bases de la deducció que van ser aplicades en els exercicis 2014 i 2015 per tots els propietaris de l'habitatge.

 6. Obligatòriament haurà d'indicar el NIF de la persona o entitat que executi aquestes obres de conservació o millora.