Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.24.Per obres de conservació i millora a l'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir-se:

el 20 per cent de les quantitats satisfetes el 2018,

el 25 per cent de les quantitats satisfetes el 2015

el 10 per cent de les quantitats satisfetes el 2014

per obres realitzades en cada un d'aquests períodes a l'habitatge habitual en el qual siguin propietaris o titulars d'un dret real d'ús o gaudi, o a l'edifici en la qual aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la seva conservació, o la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes previstos en la normativa Autonòmica en matèria de rehabilitació disseny i qualitat a l'habitatge.

No donaran de dret a la deducció:

 • Les obres que es realitzin en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

 • Les quantitats que s'apliquin a la deducció per inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables a l'habitatge habitual.

 • La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció, la identificació, mitjançant el seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzin materialment les obres.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit a les persones o entitats que realitzin tals obres.

En cap cas no donaran de dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.

La base màxima d'aquesta deducció serà:

 1. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros anuals, en tributació individual, o a 37.000 euros en tributació conjunta:4.500 euros anuals.

 2. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros anuals, en tributació individual o entre 37.000 i 40.000 euros anuals en tributació conjunta, el resultat d'aplicar 4.500 euros anuals:

  1. En tributació individual, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1- el coeficient de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000).

  2. En tributació conjunta, un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1- el coeficient de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000).

La base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquella sigui d'aplicació no podrà excedir de 5.000 euros per habitatge.

Quan es presentin diversos contribuents amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció i l'acumulada es ponderaran per a cada un d'ells en funció del seu percentatge de titularitat a l'immoble.

Emplenament:El programa està adaptat per reflectir les dades de fins a dos habitatges habituals diferenciats.

Haurà de facilitar les dades que a continuació es detallen.

 1. Les quantitats satisfetes a l'exercici 2018 que donin de dret a la deducció i de forma separada i en caselles diferenciades, si les obres han estat realitzades el 2015 o de les realitzades el 2014.

 2. El percentatge que té el contribuent en la titularitat de l'esmentat habitatge.Si la titularitat és d'ambdós cònjuges, ho haurà de reflectir en les dues declaració, en la del declarar-te i en la del cònjuge.

 3. El percentatge que té el cònjuge en la titularitat de l'esmentat habitatge si aquest és també habitatge habitual.Aquesta dada haurà de ser reflectida també en ambdues declaració.

 4. Si existís una altra tercera persona amb dret a aplicar la mateixa deducció, haurà de reflectir també el seu percentatge de titularitat.

 5. Suma de les bases de la deducció que van ser aplicades als exercicis 2014 i 2015 per tots els propietaris de l'habitatge.

 6. Obligatòriament haurà d'indicar el NIF de la persona o entitat que executi les esmentades obres de conservació o millora.