Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.7. Per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, d'edat igual o superior a 65 anys

Cada contribuent amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys té dret a una deducció de 179 euros sempre que es compleixin simultàniament els següents requisits:

  1. Tenir com a mínim 65 anys en la data de meritació de l'impost

  2. Ser persona amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100. El grau de discapacitat s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat expedit pels òrgans competents de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'unes altres Comunitats Autònomes.

  3. No percebre com a conseqüència de la situació de discapacitat cap tipus de prestació que es trobi exempta en l'IRPF.

  4. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 40.000 euros en tributació conjunta.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Emplenament

Si compleix els requisits per aplicar la deducció haurà de marcar amb una "X" la casella de la finestra de la captura de dades.