Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.13.Per arrendament de l'habitatge habitual

Per arrendament de l'habitatge habitual es podrà deduir:

 • Amb caràcter general el 15 per 100, amb el límit de 550 euros.

 • El 20 per 100, amb el límit de 700 euros, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys, o si l'arrendatari és persona amb discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

 • El 25 per 100, amb el límit de 850 euros, si l'arrendatari té una edat igual o menor de 35 anys i, a més amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Aquesta deducció també serà d'aplicació als contribuents la incapacitat dels quals es declari judicialment, encara que no assoleixi l'esmentat grau.

Seran requisits per al gaudi d'aquesta deducció:

 1. Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per ell mateix, sempre que la data del contracte sigui posterior a 23 d'abril de 1998 i la seva durada sigui igual o superior a un any.

 2. Que el contribuent, com a arrendatari, hagi presentat la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre transmissions Patrimonials i Actes jurídics Documentados derivada del contracte d'arrendament d'aquest habitatge habitual.

  Per poder aplicar la deducció es requereix que tant l'autoliquidació corresponent a la constitució d'arrendament com, en el seu cas, les addicions que corresponguin a les successives pròrrogues, estiguin presentades anteriorment a la presentació de l'autoliquidació de IRPF.
 3. Que durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent, ni cap dels membres de la unitat familiar siguin titulars de ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge distant a menys de 100 quilòmetres de l'habitatge arrendat.

 4. Que no tingui dret en el mateix període a cap deducció per inversió en habitatge habitual, amb l'excepció de la corresponent a quantitats dipositades en compte habitatge.

 5. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no sigui superior a 30.000 euros, en tributació individual, o a 50.000 euros, en tributació conjunta.Aquest requisit és controlat pel programa.

 6. El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romangui vigent l'arrendament dins del període impositiu i en què es compleixin les circumstàncies personals requerides per a l'aplicació dels diferents percentatges de deducció.

  Quan dos o més contribuents declarants de l'impost tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit s'hi prorratejarà per parts iguals.

COMPATIBILITAT :Aquesta deducció és compatible amb la deducció "Per arrendament d'habitatge per realització d'una activitat".

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable dels quals de l'estalvi sigui inferior a 26.000 euros en tributació individual, o inferior a 46.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 26.000 i 30.000 euros en tributació individual, o entre 46.000 i 50.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

 1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 26.000)

 2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000)

  El prorrateig dels límits màxims de deducció només ha d'efectuar-se quan hi hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar la deducció per un mateix habitatge per complir tots els requisits exigits per a això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de forma efectiva.Per tant, no es pren en consideració a efectes del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les següents dades:

 1. Les quantitats satisfetes pel titular de la deducció.

 2. Haurà de seleccionar la clau corresponent a l'edat i/o discapacitat entre les que apareixen en el desplegable de la casella "clau".

 3. Si durant l'exercici el contribuent hagués complert 36 anys s'haurà d'indicar de forma separada les quantitats satisfetes anteriorment i posterioritat a la data en què es compleixin els 36 anys.Igualment s'haurà d'indicar de forma separada les quantitats satisfetes anteriorment o posterioritat a la data en què es produeixi el requisit de discapacitat.

 4. El nombre de dies del període impositiu en què respecte a la clau consignada ha estat vigent l'arrendament i s'han complert les circumstàncies personals requerides.

 5. El NIF del llogater.Si el llogater no té NIF, haurà de consignar el Número d'Identificació al país de residència.

El programa traslladarà les dades des de l'annex B6 de la declaració.