Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.4. Per família nombrosa o monoparental

Per ostentar a la data de meritació de l'impost el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent en matèria de serveis socials de la Generalitat o pels òrgans corresponents de l'Estat o altres Comunitats Autònomes, o bé el títol de família monoparental expedit per l'òrgan competent dels Serveis Socials de la Generalitat.

Requisits quan es tracti de família nombrosa  o monoparental  de categoria general:

Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 40.000 euros en tributació conjunta es deduirà la quantitat de 300 euros.

Requisits quan es tracti de família nombrosa o monoparental de categoria especial:

Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 50.000 euros en tributació conjunta, es deduirà la quantitat de 600 euros.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

En els supòsit de família nombrosa o monoparental  de categoria general.

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

En els supòsits de família nombrosa o monoparental  de categoria especial.

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 26.000 euros en tributació individual, o inferior a 46.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 26.000 i 30.000 euros en tributació individual, o entre 46.000 i 50.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 26.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 46.000)

El prorrateig de la deducció només ha d'efectuar-se quan hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar-la per complir tots els requisits exigits per això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de manera efectiva. Per tant, no es pren en consideració a l'efecte del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

Així mateix, tindran dret a aquesta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l'obtenció del títol de família nombrosa a la data de la meritació de l'impost, hagin presentat amb anterioritat a la mateixa, sol·licitud davant l'òrgan competent per a la seva expedició. En aquest cas, si es denegués la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d'ingressar la quantitat indegudament deduïda, juntament amb els corresponents interessos de demora, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Les condicions per a la consideració de família nombrosa o monoparental  i les seves diferents categories es determinaran d'acord amb el que disposa la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Aquesta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa. Quan més d'un contribuent tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Aquesta deducció resulta compatible amb les anteriors deduccions per naixement o adopció, per naixement o adopció múltiples i per naixement o adopció de fills amb discapacitat.

Emplenament

S'indicarà a través d'una finestra de captura de dades la següent informació:

  • La deducció correspondrà a qui posseeixi el títol de família nombrosa (normalment ambdós progenitors, o bé algun d'ells en cas de família monoparental). En cas de matrimoni, quan la deducció correspongui a ambdós cònjuges, es marcarà amb una "X" en la columna "Comuna", la categoria de família nombrosa en la que es trobi classificat.

  • En cas contrari, es marcarà en la columna "Del Titular" havent d'indicar, a més, el nombre de persones que tenen dret a la deducció:"1" quan només pugui aplicar-la el titular seleccionat; "2" quan puguin aplicar-la dues persones, etc.