Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.21. Per contribuents amb dos o més descendents

Els contribuents amb dos o més descendents podran deduir el 10 per 100 de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes de la mateixa les minoracions per determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les que es refereix la normativa estatal reguladora de l'impost.

REQUISITS :

  1. Que els descendents generin a favor del contribuent el dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establert per la normativa estatal reguladora de l'impost.

  2. Que la suma de les següents bases imposables no sigui superior a 24.000 euros:

    • Les dels contribuents que tinguin dret, pels mateixos descendents, a l'aplicació del mínim per descendents.

    • Les dels propis descendents que donen dret a l'esmentat mínim.

    • Les de tots els membres de la unitat familiar que tributin conjuntament amb el contribuent i que no es trobin inclosos en els dos apartats anteriors.

EMPLENAMENT: Si compleix els requisits per aplicar la deducció haurà de marcar amb una "X" la casella de la finestra de la captura de dades.