Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.11. Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Els contribuents persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquics, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, podran deduir el 5 per 100 de les quantitats destinades durant el període impositiu a l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, (incloent la construcció o l'ampliació de l'habitatge habitual de la persona amb discapacitat), llevat dels interessos.

Aquesta deducció també és d'aplicació a les persones amb discapacitat de la qual incapacitat es declari judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

Requisits:

  1. La suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi no podrà superar el doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). això és, 15.039,18 euros, tant en declaració individual com conjunta.

  2. A l'efecte de l'aplicació de la deducció s'estarà al concepte d'habitatge habitual recollit en la normativa estatal.

Aquesta deducció requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix, en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades. A aquests efectes no es computaran els increments o disminucions de valor experimentades durant el període impositiu pels béns que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent. Aquest requisit s'aplica de manera conjunta per a totes les deduccions per a les quals s'exigeixi.

COMPATIBILITAT. L'aplicació d'aquesta deducció és compatible amb la deducció per primera adquisició de l'habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys".

No es podrà aplicar aquesta deducció per les quantitats per les quals s'hagués aplicat la deducció "Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics" (Casella 1094).

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes que donin dret a la deducció.

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfet per ambdós cònjuges.