Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.28 Per inversió en instal·lacions d'autoconsum d'energia electrica

Els contribuents podran deduir el 20 per 100 de l'import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades a l'habitatge habitual i en nstalaciones col·lectives de l'edifici destinades a alguna de les finalitats que a continuació s'indiquen, sempre que aquestes no es trobin relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica:


a) Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons l'establert a l'article 9.1.a de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i la seva normativa de desenvolupament (modalitat de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum).
b) Instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de l'energia solar, de la biomassa o de l'energia geotèrmica per a generació d'aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització.
c) Instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'energia solar fotovoltaica i/o eòlica, per a electrificació d'habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió dels quals a la mateixa sigui inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

No donarà dret a l'aplicació d'aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguin de caracter obligatori.

Requisits

- El concepte d'habitatge habitual, a efectes de l'aplicació d'aquesta deducció, és el contingut en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.


- Les instal·lacions han de realitzar-se a l'habitatge habitual del qual siguin propietaris els contribuents, o a l'edifici en la que aquesta es trobi.


- En el cas de conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal en els quals es duguin a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que les mateixes tinguin cobertura legal, aquesta deducció podrà aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li correspongui, sempre que compleixin la resta de requisits establerts.


- La deducció requerirà el reconeixement previ de l'Administració autonòmica.A tals efectes, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà la certificació acreditativa corresponent.

- Les actuacions objecte de deducció hauran d'estar realitzades per empreses instal·ladores que compleixin els requisits establerts reglamentàriament.

 La base d'aquesta deducció està constituïda per les quantitats efectivament satisfetes a l'exercici pel contribuent.
En el cas d'habitatge propietat de la societat de guanys les despeses de l'habitatge familiar són imputables a ambdós cònjuges, amb independència de qui els aboni efectivament o de quin d'ells figuri com a titular de la factura.Per la seva part, en el règim de separació de béns la imputació de la despesa a un o un altre cònjuge o a ambdós s'haurà d'efectuar en funció de qui hagi realitzat efectivament la despesa.
En el cas de pagaments procedents de finançament obtingut d'entitat bancària o financera, es considerarà que forma part de la base de deducció l'amortització de capital de cada exercici, a excepció dels interessos.

La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 8.000 euros.La indicada base tindrà igualment la consideració de límit màxim d'inversió deduïble per a cada habitatge i exercici.La part de la inversió avalada, en el seu cas, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
El límit de 8.000 euros per habitatge i exercici s'aplica per al conjunt de contribuents respecte a un mateix habitatge.
En el cas de diversos contribuents i respecte a un mateix habitatge, el límit de 8.000 euros es distribueix segons el percentatge de titularitat del dret real que es tingui sobre l'habitatge doni'ls contribuents, siguin o no declarants per l'impost.
 Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 4 anys immediats i successius.

Regles d'aplicació:
- Les quantitats satisfetes en un any que quedin pendents de deduir s'hauran de deduir en la quantia màxima que en permeti cada un dels exercicis següents i sense que pugui practicar-se fora del termini de quatre anys.


- Si en un exercici coexisteixen quantitats satisfetes l'any i altres de procedents d'anys anteriors pendents de deducció, aquestes s'aplicaran en primer lloc a efectes de determinar les quantitats satisfetes l'any que poden deduir-se als exercicis següents.


- No es pot aplicar en exercicis posteriors la deducció corresponent a les quantitats satisfetes en un exercici en el qual el contribuent no hagi presentat declaració, així com la deducció no aplicada per causes diferents a l'aplicació de la base màxima de la deducció.

- La deducció corresponent a les quantitats invertides en un exercici en el qual el contribuent no hagi presentat declaració, així com la deducció “no gaudida” per causes diferents a l'aplicació de la base màxima de la deducció (per exemple, per no tenir efecte la deducció en el resultat final de la declaració), només té efecte a l'esmentat exercici, sense que sigui possible el seu trasllat a exercicis posteriors.


- En els casos excepcionals en els quals la deducció s'apliqui per més d'un habitatge, si la inversió total realitzada l'any excedeix de la base màxima de la deducció, la deducció corresponents a cada una de les habitatge es realitza, en primer lloc, en consideració a les circumstàncies concretes de cada habitatge i, en segon lloc, a la proporció respecte a la inversió deduïble, tant a l'exercici de la inversió com en el cas de l'aplicació als quatre períodes impositius immediats i successius.

Emplenament:

El programa habilita fins a dos habitatges habituals en els quals pogués tenir dret a aplicar la deducció

En primer lloc ens haurà d'indicar si existís algun saldo pendent d'aplicació procedent de l'ejercio 2017, (Veure casella 1017 de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2017).

Ens haurà d'indicar, si existís, les quantitats invertides en l'ejerccio 2018 amb dret a deducció, així com el percentatge de titularitat a l'habitatge.