Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.5. Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits permanents menors de tres anys

Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills menors de 3 anys o acolliment permanent de menors de tres anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un límit de 270 euros per cada menor de 3 anys inscrit en aquestes guarderies o centres d'educació infantil.

En tributació conjunta, el límit màxim de la deducció serà de 270 euros per cada fill.

Requisits:

  • Que els pares que convisquin amb el menor desenvolupin activitats per compte propi o aliè per la qual percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.Si un dels pares realitza aquestes activitats només durant una part de l'any, la deducció s'aplicarà per les quantitats satisfetes durant el període de temps en el que ambdós cònjuges realitzan activitats per compte propi o aliè.

  • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no sigui superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta.

  • El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què el fill sigui menor de 3 anys.

    Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix fill, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguals.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Emplenament

Es reflectiran les quantitats que hagi satisfet per cada fill o acollit que origini el dret a la deducció.

Així mateix, si el fill o acollit ha complert tres anys durant l'exercici haurà d'indicar el nombre de dies transcorreguts fins a la data en què ha complert els tres anys.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfet.