Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.2. Per naixement o adopció múltiples

Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data, s'aplicarà una deducció de 224 euros, sempre que els fills compleixin, al seu torn, els altres requisits que donin dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establert per la normativa estatal reguladora de l'impost i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 40.000 en tributació conjunta.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Aquesta deducció serà compatible amb la deducció per naixement o adopció, durant el període impositiu, amb la deducció per naixement o adopció d'un fill amb discapacitat i amb la deducció per família nombrosa.

Emplenament

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà de marcar la casella "comuna".

En un altre cas, haurà de marcar la casella " del Titular". En aquest supòsit haurà d'indicar, addicionalment, si els fills conviuen o no amb ambdós pares o adoptants.