Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.23. Per adquisició de material escolar

100 euros per cada fill i per cada menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent que, a la data de meritació de l'impost, es trobi escolaritzat en Educació Primària, Educació Secundària obligatòria o en unitats d'educació especial, en un centre públic o privat concertat.

REQUISITS

  1. Que els fills als que es refereix la deducció donin dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establert en la normativa estatal.

  2. Que el contribuent es trobi en situació d'atur i inscrit com a demandant de treball en un servei públic de treball. Quan els pares visquin junts aquesta circumstància podrà complir-se per l'altre progenitor o adoptant.

  3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 40.000 euros en tributació conjunta.

    Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells a parts iguals.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

L'import d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en els que es compleixi el requisit de l'anterior apartat 2n. A aquests efectes, quan els pares, que visquin junts, compleixin aquest requisit, es tindrà en compte la suma dels dies d'ambdós, amb el límit del període impositiu.

Com la deducció atén a les circumstàncies personals i familiars a la data de meritació de l'impost, s'exclou de la seva aplicació tant als fills morts l'any com als que no estiguin cursant els estudis exigits, encara que en un o un altre cas, haguessin cursat aquests estudis en una part de l'any.

Emplenament

S'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar en nombre de fills pels quals pot aplicar la deducció, distingint entre:

  1. Que existeixi convivència entre els pares.

  2. Que no existeixi convivència entre els pares.

Posteriorment haurà d'indicar el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció pels mateixos fills.

Addicionalment haurà d'indicar en el núm. 3, el nombre de dies en el que el titular de la declaració es troba en situació d'atur i inscrit com a demandant de treball en un servei públic de treball. Només en cas que existís convivència entre els pares haurà d'indicar també les mateixes dades sobre l'altre progenitor.