Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.10. Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys

Podrà deduir-se el 5 per 100 de les quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu, incloses les despeses que hagin corregut a càrrec seu, excepte els interessos, a la primera adquisició del seu habitatge habitual, sempre que es compleixin els següents REQUISITS:

  • Ha de tractar-se de la primera adquisició (incloent la construcció de l'habitatge habitual del contribuent. Aquesta deducció no es pot aplicar, tanmateix, per quantitats dipositades en comptes habitatge.

  • L'edat del contribuent ha de ser igual o inferior a 35 anys en la data de meritació de l'impost.

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi no sigui superior a 15.039,18 euros, equivalent a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). En declaració conjunta serà necessari que la base imposable d'aquesta declaració no excedeixi aquesta quantia.

Aquesta deducció requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix, en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades. A aquests efectes no es computaran els increments o disminucions de valor experimentades durant el període impositiu pels béns que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent. Aquest requisit s'aplica de manera conjunta per a totes les deduccions per a les quals s'exigeixi.

COMPATIBILITAT:L'aplicació d'aquesta deducció és compatible amb la deducció per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat".

No es podrà aplicar aquesta deducció per les quantitats per les quals s'hagués aplicat la deducció "Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics" (Casella 1094).

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes que donin dret a la deducció.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfet per ambdós cònjuges.