Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.19. Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració béns integrants del patrimoni cultural valencià

Els contribuents podran deduir-se el 25 per cent (si el contribuent ha mort amb anterioritat al 28 de juliol de 2018 el percentatge serà el 15 per cent)  de les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià inscrits en l'Inventari General del mateix, a la conservació, reparació o restauració dels esmentats béns.

En cas de tributació conjunta, la base liquidable de les seus diferents membres es determinarà tenint en compte les regles d'individualització de les diferents fonts de renda contingudes en la normativa estatal reguladora de l'impost (art. 7.dues Llei C.A. 13/1997).

L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d'entitats de crèdit.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la deducció.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspon als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total satisfet per ambdós cònjuges.

IMPORTANT

Requisits comuns a les deduccions autonòmiques per donació de quantitats dineràries per a la conservació, reparació i restauració dels béns del Patrimoni Cultural Valencià, per les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià, a la conservació, reparació i restauració dels esmentats béns per donacions destinades al foment de la llengua valenciana i per donacions d'imports dineraris relatives a uns altres fins culturals.

S'estableix que la base de les anteriors deduccions autonòmiques no podrà superar el 20% de la base liquidable del contribuent