Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.16. Per donacions amb finalitat ecològica

Podrà deduir-se el 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les següents entitats:

 • La Generalitat i les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.

 • Les entitats públiques dependents de qualsevol de les Administracions Territorials anteriors, objecte social del qual sigui la defensa i conservació del medi ambient.

 • Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que la seva fi exclusiva sigui la defensa del medi ambient, i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.

 • Per tenir dret a aquesta deducció s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor de la mateixa, mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària en laqui, a més del número d'identificació fiscal i de les dades de identificaciónpersonal del donant i de l'entitat donatària, es facin constar els siguientesextremos:

  1. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.

  2. Document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé donat, quan es tracti de donacions en espècie. En relació amb les donacions a les que es refereix el número 1 de la lletra q) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'inventari general del patrimoni cultural valencià correspongui al bé donat.

  3. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits durant el període impositiu en el que aquesta revocació es produeixi, més els interessos de demora que siguin procedents, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  4. Menció expressa de què l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectuï a favor d'entitats sense fins lucratius regulades en l'esmentada llei.

Sens perjudici de l'anterior, tractant-se de donacions en espècie, a l'esmentada certificació haurà d'acompanyar-se una altra acreditativa del valor dels béns donats, expedida per la Conselleria competent en cada cas per raó de l'objecte o finalitat de la donació.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats donades pel titular de la deducció.

En cas matrimoni i si la donació es realitzi pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total donada.