Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.20.Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana

Podrà deduir-se el 25 per cent (el 15 per cent per a contribuents morts anteriorment al 28 de juliol de 2018) de les donacions destinades al foment de la llengua valenciana en favor de les següents entitats:

 1. La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

 2. Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials citades en el número 1) anterior l'objecte social del qual sigui el foment de la llengua valenciana.

 3. Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu final exclusiu sigui el foment de la llengua valenciana i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.

 4. Universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana.

 5. Les següents entitats si finalitats lucratives el final exclusiu de les quals sigui el foment de la llengua valenciana:fundacions, associacions declarades d'utilitat pública, federacions i associacions esportives.
 6. Centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  Per tenir de dret a aquesta deducció s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor de la mateixa, mitjançant certificació expedida per l'entitat donataria en laqui, a més del nombre d'identificació fiscal i de les dades d'identificaciónpersonal del donant i de l'entitat donataria, es facin constar els siguientesextremos:

  1. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.

  2. Document públic o un altre document autèntic acreditatiu del lliurament del bé donat, quan es tracti de donacions en espècie.En relació amb les donacions a què es refereix el número 1 de la lletra q) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que a l'inventari general del patrimoni cultural valencià correspongui al bé donat.

  3. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què l'esmentada revocació es produeixi, més els interessos de demora que procedeixin, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  4. Menció expressa que l'entitat donataria es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge quan la donació s'efectuï a favor d'entitats sense fins lucratius regulades en l'esmentada llei.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats donades pel titular de la deducció.

En cas de matrimoni i si la donació es realitza pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total donada.

IMPORTANT

Requisits comuns a les deduccions autonòmiques per donació de quantitats dineràries per a la conservació, reparació i restauració dels béns del Patrimoni Cultural Valencià, per les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià, a la conservació, reparació i restauració dels esmentats béns per donacions destinades al foment de la llengua valenciana i per donacions d'imports dineraris relatives a altres finalitats culturals.

S'estableix que la base de les anteriors deduccions autonòmiques no podrà superar el 20 % de la base liquidable del contribuent