Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.20. Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana

Podrà deduir-se el 25 per cent (el 15 per cent per a contribuents morts amb anterioritat al 28 de juliol de 2018)  de les donacions destinades al foment de la llengua valenciana a favor de les següents entitats:

 1. La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

 2. Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials esmentades en el número 1) anterior objecte social del qual sigui el foment de la llengua valenciana.

 3. Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que la seva fi exclusiva sigui el foment de la llengua valenciana i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.

 4. Universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana.

 5. Les següents entitats si fins lucratius fi exclusiu del qual sigui el foment de la llengua valenciana: fundacions, associacions declarades d'utilitat pública, federacions i associacions esportives.
 6. Centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  Per tenir dret a aquesta deducció s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor de la mateixa, mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària en laqui, a més del número d'identificació fiscal i de les dades de identificaciónpersonal del donant i de l'entitat donatària, es facin constar els siguientesextremos:

  1. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.

  2. Document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé donat, quan es tracti de donacions en espècie. En relació amb les donacions a les que es refereix el número 1 de la lletra q) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'inventari general del patrimoni cultural valencià correspongui al bé donat.

  3. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits durant el període impositiu en el que aquesta revocació es produeixi, més els interessos de demora que siguin procedents, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  4. Menció expressa de què l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge quan la donació s'efectuï a favor d'entitats sense fins lucratius regulades en l'esmentada llei.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats donades pel titular de la deducció.

En cas de matrimoni i si la donació es realitza pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total donada.

IMPORTANT

Requisits comuns a les deduccions autonòmiques per donació de quantitats dineràries per a la conservació, reparació i restauració dels béns del Patrimoni Cultural Valencià, per les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià, a la conservació, reparació i restauració dels esmentats béns per donacions destinades al foment de la llengua valenciana i per donacions d'imports dineraris relatives a uns altres fins culturals.

S'estableix que la base de les anteriors deduccions autonòmiques no podrà superar el 20% de la base liquidable del contribuent