Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.18.Per quantitats donades per a la conservació reparació o restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià

Els contribuents podran deduir-se el 25 per cent (el 15 per cent per a contribuents morts anteriorment a 28 de juliol de 2018 o el 20 per cent quan la donació es destini a actuacions recollides en el Pla de Mezenazgo de la Generalitat) de les quantitats dineràries donades per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part de Patrimoni Cultural Valencià, es trobin inscrits en el seu Inventari General, sempre que es realitzin a qualsevol de les entitats següents:

  • La Generalitat i les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.

  • Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les Administracions Territorials anteriors.

  • Les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.

  • Les entitats sense fins lucratius regulades a l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.Les quantitats donades a aquestes entitats hauran de tenir per exclusiu final la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns de valor històric, artístic o cultural.

  • Els consorcis participats exclusivament per Administracions Públiques, fundacions i associacions d'utilitat pública constituïts amb finalitats d'interès cultural.

La deducció serà del 20 per cent quan es tracti d'actuacions recollides en el Pla de Mecenatge cultural de la Generalitat.

Per tenir de dret a aquesta deducció s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor de la mateixa, mitjançant certifción expedida per l'entitat donataria en laqui, a més del nombre d'identificació fiscal i de les dades d'identificaciónpersonal del donant i de l'entitat donataria, es facin constar els siguientesextremos:

  1. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.

  2. Document públic o un altre document autèntic acreditatiu del lliurament del bé donat, quan es tracti de donacions en espècie.En relació amb les donacions a què es refereix el número 1 de la lletra q) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que a l'inventari general del patrimoni cultural valencià correspongui al bé donat.

  3. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què l'esmentada revocació es produeixi, més els interessos de demora que procedeixin, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  4. Menció expressa que l'entitat donataria es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectuï a favor d'entitats sense fins lucratius regulades en l'esmentada llei.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats donades pel titular de la deducció, separant les donacions en general dels donatius destinats a actuacions recollides en el Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat.

En cas de matrimoni i si la donació es realitza pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total donada.