Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.17. Per donacions de béns integrants del patrimoni cultural valencià

Els contribuents podran deduir-se el  25 per cent (el 15 per cent per a contribuents morts abans del 28 de juliol de 2018)  de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part de Patrimoni Cultural Valencià, es trobin inscrits en l'Inventari General de l'esmentat patrimoni, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzin a favor de qualsevol de les entitats següents:

  • La Generalitat i les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.

  • Les entitats públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol de les Administracions Territorials anteriors.

  • Les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.

  • Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que persegueixin fins de naturalesa exclusivament cultural, i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana.

  • Les universitats privades de la Comunitat Valenciana.

  • Els Instituts i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Per tenir dret a aquesta deducció s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor de la mateixa, mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària en laqui, a més del número d'identificació fiscal i de les dades de identificaciónpersonal del donant i de l'entitat donatària, es facin constar els siguientesextremos:

  1. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari.

  2. Document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé donat, quan es tracti de donacions en espècie. En relació amb les donacions a les que es refereix el número 1 de la lletra q) serà menció inexcusable del document el número d'identificació que en l'inventari general del patrimoni cultural valencià correspongui al bé donat.

  3. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació. En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits durant el període impositiu en el que aquesta revocació es produeixi, més els interessos de demora que siguin procedents, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  4. Menció expressa de què l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, quan la donació s'efectuï a favor d'entitats sense fins lucratius regulades en l'esmentada llei.

Sens perjudici de l'anterior a l'esmentada certificació haurà d'acompanyar-se una altra acreditativa del valor dels béns donats, expedida per la Conselleria competent en cada cas per raó de l'objecte o finalitat de la donació.

Emplenament

En la finestra es reflectirà el valor dels béns donats.

En cas de matrimoni i si la donació es realitza pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la quantia total donada.