Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.3.Per naixement o adopció de fills amb discapacitat

Per naixement o adopció d'un fill amb discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior en 33 per 100, sempre que l'esmentat fill compleixi, al seu torn, els altres requisits que donin dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establert per la normativa estatal reguladora de l'impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 40.000 en tributació conjunta, s'aplicaran la següent deducció segons procedeixi:

  • Quan sigui l'únic fill que pateixi l'esmentat grau de discapacitat:224 euros.
  • Quan el fill, que pateixi l'esmentat grau de discapacitat, tingui almenys, un germà amb discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100:275 euros.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable dels quals de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.

Aquesta deducció serà compatible amb la deducció per naixement o adopció de fills, amb la deducció per naixement o adopció múltiples i la deducció per família nombrosa.

Nota:Aquesta deducció serà d'aplicació també als contribuents la incapacitat dels quals es declari judicialment, encara que no assoleixi el grau citat.

Emplenament

Es reflectirà el nombre de fills amb discapacitat nascuts o adoptats l'any.

Si existeix un únic fill amb discapacitat:

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, es reflectirà a la casella "Comuna"   el fill amb discapacitat que generi de dret a la deducció.En un altre cas, es reflectirà a la casella "del Titular".En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquests fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.

Si existeix més d'un fill amb discapacitat:

Haurà de complimentar-se l'apartat “Fill discapacitat amb, almenys, un germà amb discapacitat”.

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, es reflectirà a la casella "Comuna" el nombre de fills amb discapacitat que generin de dret a la deducció

En un altre cas, el nombre de fills que donen dret a la deducció es reflectirà a la casella "del Titular".En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquests fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.