Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.9. Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades en la llar

153 euros per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades en la llar. Aquesta deducció és calculada i aplicada pel programa.

Seran REQUISITS per al gaudi d'aquesta deducció:

  1. Que un dels cònjuges de la unitat familiar realitzi tasques no remunerades en la llar.

    S'entendrà que un dels cònjuges realitza aquestes tasques quan dins la 1a modalitat d'unitat familiar només un dels seus membres percebi rendiments de treball o d'activitats econòmiques.

  2. Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no superi la quantitat de 25.000 euros.

  3. Que cap dels membres de la unitat familiar obtingui guanys patrimonials, rendiments íntegres del capital mobiliari o immobiliari, que, en conjunt, superin els 357 euros, ni li siguin imputades rendes immobiliàries.

    Per al còmput del límit quan els rendiments procedeixin de dividends i participacions en beneficis l'import a computar per a cadascun dels membres de la unitat familiar serà la quantia en la que l'import íntegre percebut per ell excedeixi 1.500 euros.

  4. Que tinguin dos o més descendents que donin dret al mínim per descendents. Si els descendents no fossin comuns, aquest requisit haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges.

Tributació individual

En cas de tributació individual, la deducció correspondrà al cònjuge que realitzi les tasques no remunerades en la llar, i el límit de base liquidable es calcularà agregant les bases liquidables dels diferents membres de la unitat familiar.

Tributació Conjunta

Sempre que es compleixin els requisits establerts, aquesta deducció podrà aplicar-se en la declaració conjunta de la unitat familiar.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només s'aplicarà en els supòsits en els que les sumes de les bases liquidables de la unitat familiar sigui inferior a 23.000 euros.

Quan la suma de les bases liquidables de la unitat familiar estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros, l'import de la deducció serà el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)