Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.25.Per donacions d'imports dineraris relatius a altres finalitats culturals

Els contribuents podran deduir el 15 per cent de les quantitats donades als destinataris i per a les finalitats següents:

(Important, aquesta deducció només és aplicable per als contribuents morts amb asnterioridad al 28 de juliol de 2018))

  • Les donacions efectuades a la Generalitat i a les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana i a les entitats públiques de caràcter cultural que depenguin de les esmentades Administracions, sempre que es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte la promoció de qualsevol activitat cultural, esportiva o científica diferent de les previstes en els apartats q i r del Art.4 de la Llei 13/1997).

  • Les donacions efectuades a empreses culturals amb fons propis inferiors a 300.000 euros, l'activitat dels quals sigui la cinematografia, les arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l'edició o la investigació, sempre que es destinin al desenvolupament de la seva activitat.La base màxima de deducció serà de 3.000 euros per període impositiu.

  • Les donacions efectuades a les universitats públiques i privades, als centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i als centres superiors d'ensenyaments artístics, quan es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte activitats d'investigació o docència.La base màxima de deducció serà de 50.000 euros per període impositiu.

  • Les donacions efectuades a les universitats públiques i als centres públics d'ensenyaments artístics superiors de la Comunitat Valenciana amb destinació al finançament de programes de despesa o actuacions per al foment de l'accés a l'educació superior.

  • Les aportacions de capital efectuades a empreses de base tecnològica creades o desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació realitzats en universitats valencianes i en els centres superiors d'ensenyaments artístics valencians.La base màxima de deducció serà de 50.000 euros per període impositiu.

Per tenir dret a aquesta deducció s'ha d'acreditar l'efectivitat de la donació i el valor de la mateixa mitjançant certificació emesa per l'entitat donataria.A més, el lliurament de l'import dinerari s'ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en entitats de crèdit.

Emplenament:

Haurà d'incloure a la casella corresponent l'import de les quantitats donades desglossades segons el tipus de donatiu.

IMPORTANT

Requisits comuns a les deduccions autonòmiques per donació de quantitats dineràries per a la conservació, reparació i restauració dels béns del Patrimoni Cultural Valencià, per les quantitats destinades pels titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià, a la conservació, reparació i restauració dels esmentats béns, per donacions destinades al foment de la llengua valenciana i per donacions d'imports dineraris relatives a altres finalitats culturals.

S'estableix que la base de les anteriors deduccions autonòmiques no podrà superar el 20 % de la base liquidable del contribuent.